Mot en hållbar framtid

Ett steg i taget

69%

Samlad CO₂-reduktion år 2020

259 000 TON

CO₂-reduktion år 2020
som motsvarar över 93 500 personbilar

13 ÅRS

Erfarenhet av att konvertera till
fossilfritt bränsle

100%

Fossilfritt
fokus

HÅLLBARHET

Hållbarhet för Biofuel Express är inte någonting vi gör vid sidan om – det är drivkraften till att vi finns och agerar inom denna bransch.

Biofuel Express hållbarhetspolicy harmoniserar ekonomi med miljö och socialt ansvarstagande, och vi siktar på att ständigt bli bättre på dessa områden genom våra miljömål.
Hållbarhetsperspektivet är närvarande i varenda affärsaktivitet inom Biofuel Express – från hur vi behandlar våra kunder, till varandra inom företaget, samt samhällena som vi verkar i, för att tillsammans minska påverkan på miljön.

Transportsektorn står i dag för en stor andel av alla koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Biofuel Express syfte är att ersätta fossila drivmedel med förnybara och hållbara alternativ, och därmed minska den negativa miljöpåverkan. Vi är en trovärdig och pålitlig partner inom transportbranschen, och är direkt involverade till att förverkliga Sveriges ambition om att bli fossilfritt till år 2045.

Våra produkter bidrar till bättre luftkvalitet och stoltserar med marknadens bästa klimategenskaper som kan reducera växtgasutsläppen med 70–90%, jämfört med dess fossila motsvarighet.

Biofuel Express innehar ett Hållbarhetsbesked, utfärdat av Energimyndigheten, som garanterar att man har ett kontrollsystem på plats som försäkrar spårbarhet och hållbarhet av omsatta mängder biodrivmedel. Vårt pålitliga distributionsnätverk drivs av förnybara bränslen som garanterar en fossilfri leveranskedja hela vägen från tillverkning till kund.

Under de senaste 13 åren har vi på de nordiska marknaderna gjort satsningar för att hjälpa våra kunder att avsevärt reducera växthusgasutsläppen i trafiken och under 2020 har vi reducerat GHG utsläppen med 259 000 ton – lika mycket som 93 500 personbilar släpper ut under ett år.

Bli fossilfri tillsammans med oss och bidra till en bättre framtid!

B100 Biodiesel RME
Förnybar Diesel HVO
forskelle i brændstoftyper
Globala målen

Hållbarhet och FN:s globala mål

Mål kan bidra till att skapa ramverket för förändring

Vi på Biofuel Express arbetar kontinuerligt på att optimera och förbättra, inte endast med avseende på våra ISCC-certifierade produkter, men också internt inom bolaget. För att upprätthålla ett gemensamt mål har flera av FN:s globala mål valts. Dessa fungerar som ytterligare fokuseringspunkter i organisationen.

Det räcker inte med att predika om klimatförändring och sälja gröna produkter om du inte fungerar som exempel. Därför är det väsentligt för Biofuel Express och alla dess anställda att bemöda sig att välja hållbara lösningar, till exempel vad gäller från allt som finns inne på kontoren till varan som distribueras till kunder och på utställningar. Här görs val baserade på högkvalitet och återvunna material.

Hållbara produkter och processer

Inom organisationen har man upprättat policyer som inkluderar miljöstyrning och CSR. Genom ISO-certifieringen förbinder sig Biofuel Express att minimera sin miljöpåverkan genom strategiska aktiviteter som innefattar konkreta mål, uppföljning och evaluering. Därför arbetar man kontinuerligt på att förbättra bolagets kvalitet och miljömålsättningar. Man beaktar inte enbart miljöpåverkan i förhållande till minskade koldioxidutsläpp, utan också förmågan att skära ned bolagets avfallsvolymer, körda kilometer per levererad kubikmeter, att undvika miljöolyckor, osv.

Läs mera om certifieringen
klima og miljømål
Hållbara städer

Det är viktigt att företaget kan svara för de produkter som säljs och de råmaterial som används. Därför har palmolja fasats ut i produktionen av HVO. Avfall och restprodukter kommer alltmer att minska då resurserna småningom utnyttjas bättre. Forskning i ny teknologi, växthusgaser och partiklar leder till förbättrade och optimerade lösningar. Det gynnar både miljön och klimatet.

I detta avseende kan biogas lyftas fram, då dess cirkulära återvinningsprocess bidrar till att ge näring till grödan på åkern, den har en positiv effekt på jordbruksekonomin i form av anläggningar och jobb, och den bidrar till ytterligare miljö- och klmiatfördelar. På detta sätt bidrar biogasanläggningar till att säkra hållbar gödsling av jordbruksområden och att minska jordbrukets totala fotavtryck på klimatet.

Hållbar energi

Biofuel Express stödjer också förnybara energikällor utanför organisationen. Förutom fokusering på spridningen av bolagets egna produkter har man också investerat bl.a. i Bluetown, som arbetar på att höja levnadsstandarden genom att sprida internet via solkraftsdrivna WIFI-stationer i tredje världen.

bekämpa klimatförändringarna

Biofuel Express har ställt krav på våra transportörer, för vi vet hur viktigt det är att inte endast våra egna transportörer gör rätt, utan att vi genom att ställa krav kan ha en positiv inverkan på andra och hela vår leveranskedja. Därför kör våra transportleverantörer i första hand med vårt eget fossilfria dieselbränsle, som minskar koldioxidutsläpp med upp til 90 % jämfört med normal fossildiesel.

Kräv förändring – för ingen kan göra det ensam

hållbar konsumtion

På våra Biofuel Express stationer är vi mycket medvetna om att optimera och göra gröna val då det är möjligt. Särskilt i Sverige stödjer bolaget biodiversiteten på lokala områden genom att plantera, och bränslestationerna använder den senaste teknologin i LED-belysning, som består av avancerade, sensorstyrda system som spar energi under låg aktivitet. Det handlar inte enbart om att minska kostnader, utan också om att minska energikonsumtionen till förmån för klimatet. Dessutom betonar vi särskilt högkvalitativa lösningar på våra stationer och även underhåll, så behovet att förnya utrustningen minskar.