mot en bærekraftig fremtid

Ett skritt av gangen

69%

Samlet CO₂-reduksjoner
i 2020

259 000 TONN

CO₂-reduksjoner 2020
som tilsvarer 93 500 personbiler

13 ÅR

Erfaring med å konvertere
til fossilfritt drivstoff

100%

Fossilfritt
fokus

BÆREKRAFTIGHET

Bærekraftighet for Biofuel Express er ikke noe vi gjør ved siden av – det er selve drivkraften til at vi eksisterer og agerer i denne bransjen.

Biofuel Express retningslinjer for bærekraft harmoniserer økonomi med miljø og sosialt ansvar, og vi tar sikte på å hele tiden bli bedre på disse områdene gjennom våre miljømål.
Bærekraftperspektivet er nærværende i hver eneste forretningsaktivitet hos Biofuel Express – fra hvordan vi behandler våre kunder og hverandre innen virksomheten til de lokalsamfunn vi opererer i, for å sammen redusere miljøpåvirkningen.

Transportsektoren står i dag for en stor andel av alle karbondioksidutslipp fra fossile drivstoff. Biofuel Express har som mål å erstatte fossile drivstoff med fornybare og bærekraftige alternativ, og dermed redusere den negative miljøpåvirkningen. Vi er en troverdig og pålitelig partner i transportindustrien, og er direkte involvert i å realisere målet om utslippsreduksjon frem til å bli helt fossilfri.

Våre produkter bidrar til bedre luftkvalitet, og kan stolt vise til markedets beste klimaegenskaper som kan redusere klimagassutslippet med 70–90 % sammenlignet med tilsvarende fossile produkter.

Biofuel Express innehar et bevis for bærekraftighet utstedt av Energimyndigheten, og garanterer at man har et kontrollsystem på plass som sikrer sporbarhet og bærekraftighet av omsatte mengder biodrivstoff. Vårt pålitelige distribusjonsnettverk drives av fornybare drivstoff som garanterer en fossilfri leveringkjede hele veien fra fremstilling til kunde.

De seneste 13 årene har vi på det nordiske markedet satset for å hjelpe kundene våre til vesentlig redusere klimagassutslipp i trafikken, og i 2020 reduserte vi GHG-utslippene med 259 000 tonn – like mye som 93 500 personbiler slipper ut i løpet av et år.

Bli karbondioksidnøytral sammen med oss og bidra til en bedre fremtid!

B100 Biodiesel RME
Fornybar Diesel HVO
FNs-baerekraftsmaal

FNs bærekraftsmål

Mål kan bidra med å skape rammer for endring

Hos Biofuel Express jobber vi kontinuerlig med å optimalisere og forbedre oss, ikke bare i forhold til våre ISCC-sertifiserte produkter, men også internt i bedriften. For å opprettholde et felles mål, har flere av FNs bærekraftsmål blitt valgt, de fungerer som ytterligere fokuspunkter i organisasjonen.

Det er ikke nok å preke om klimaendringer og selge grønnere produkter hvis du ikke selv er et godt eksempel. Derfor er det viktig for Biofuel Express og alle dets ansatte, at det gjøres en innsats ved å velge bærekraftige løsninger, for eksempel vedrørende alt fra kontorinteriør til distribuerte varene til kunder og på utstillinger. Det er her gjort valg basert på høykvalitets- og resirkulerte materialer.

Bærekraftige produkter og prosesser

Internt i organisasjonen er det opprettet retningslinjer for bærekraftighet, det omfatter bl.a. miljøvern og CSR (bedriftens samfunnsansvar). Gjennom ISO-sertifiseringen, forplikter Biofuel Express seg til å minimere miljøpåvirkningen gjennom strategiske aktiviteter som involverer konkrete mål, oppfølging og evaluering. Det jobbes derfor kontinuerlig med å forbedre bedriftens kvalitets- og miljøvernmål. Det er ikke bare miljøpåvirkningen i forhold til reduserte CO2-utslipp som vurderes, men også at bedriften er i stand til å redusere avfallsmengden, antall kjørte kilometer per levert kubikkmeter, unngå miljøulykker osv.

Les mer om sertifisering
klima og miljømål
Bærekraftige byer

Det er viktig at bedriften kan stå for de solgte produktene og råvarene som brukes. Derfor er palmeolje faset ut av produksjonen av biodrivstoffet HVO. Avfall og rester vil hope seg opp mer og mer, for så gradvis bedre utnyttelse av ressursene. Forskning på ny teknologi, klimagasser og -partikler gir forbedrede og optimaliserte løsninger. Det gagner både miljøet og klimaet.

utrydde sult

I så måte kan biogass fremheves, ettersom den sirkulære resirkuleringsprosessen bidrar til å gi næring til avlingene, har en positiv innvirkning på landbruksøkonomien i form av planter og arbeidsplasser og bidrar til mer miljømessige og klimatiske fordeler. Således bidrar biogassanlegg til å sikre bærekraftig gjødsling av jordbruksområder og redusere jordbrukets samlede klimafotavtrykket.

Ren energi

Biofuel Express støtter også fornybare energikilder utenfor organisasjonen. I tillegg til å fokusere på spredning av egne produkter, har det også blitt investert i blant annet Bluetown, som jobber for å øke levestandarden ved å spre internett gjennom soldrevne WIFI-stasjoner i den 3. verdenen.

stoppe klimaendringene

Biofuel Express har stilt krav til våre transportører, fordi vi vet hvor viktig det er at vi ikke bare har rettigheter, men også at vi ved å stille krav kan ha en positiv innvirkning på andre og på hele vår forsyningskjede. Våre transportleverandører bruker derfor primært vår egen fossilfrie diesel, det reduserer CO2-utslipp med opptil 90 %, sammenlignet med vanlig fossilt diesel.

Krev endringer – fordi ingen kan gjøre det alene

ansvarlig forbruk

På Biofuel Express-stasjonene er vi veldig bevisste på å optimalisere og ta grønne valg, der det er mulig. Bedriften i Sverige støtter spesielt oppunder biologisk mangfold i lokalområder, gjennom planting, og drivstoffstasjonene bruker den nyeste teknologien innen LED-belysning, som består av avanserte, sensorstyrte belysningssystemer som sparer energi når aktiviteten er lav. Det handler ikke bare om å redusere kostnadene, men også om å redusere energiforbruket til fordel for klimaet. I tillegg legger vi særlig vekt på løsninger av høy kvalitet på stasjonene våre samt vedlikehold slik at vi sjeldnere trenger utskiftning av utstyr.