MOD EN BÆREDYGTIG FREMTID

Et skridt ad gangen

69%

Samlet CO2 reduktion
i 2020

259 000 tons

CO2-reduktion i 2020
som svarer til  over 93 500 personbiler

13 ÅRS

Erfaring i konvertering
til fossilfri brændstof

100%

Fossilfrit
kernefokus

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er for Biofuel Express ikke noget vi gør ved siden af – det er drivkraften til at vi eksisterer og agerer i denne branche.

Biofuel Express’ bæredygtighedspolitik harmoniserer økonomi med miljømæssigt og socialt ansvar, og vi stræber efter at løbende forbedre os i disse områder gennem vores miljømål.
Bæredygtighedsperspektivet er til stede i enhver forretningsaktivitet inden for Biofuel Express – fra hvordan vi behandler vores kunder og hinanden i virksomheden, såvel som de lokalsamfund hvor vi opererer, for i fællesskab at kunne reducere miljøbelastningen.

Transportsektoren er i dag skyldig i en stor del af alle kuldioxidemissioner fra fossile brændstoffer. Biofuel Express har til formål at erstatte fossile brændstoffer med fornybare og bæredygtige alternativer, hvilket reducerer den negative miljøpåvirkning. Vi er en troværdig og pålidelig partner i transportindustrien, og er direkte involveret i at realisere ambitionen om at reducere emissionerne og i sidste ende blive fossilfri.

Vores produkter bidrager til bedre luftkvalitet og har markedets bedste klimaegenskaber, der kan reducere drivhusgasemissionerne med 70-90% sammenlignet med tilsvarende fossile produkter.

Biofuel Express har et kontrolsystem, der sikrer sporbarhed og bæredygtighed i mængden af forbrugte biobrændstoffer. Vores pålidelige distributionsnet er drevet af fornybare brændstoffer, der garanterer en fossilfri forsyningskæde hele vejen fra fremstilling til kunde.

I løbet af de sidste 13 år har vi gjort en indsats på de nordiske markeder for at hjælpe vores kunder med at reducere drivhusgasemissionerne i trafikken, og i 2020 har vi reduceret drivhusgasemissionerne med 259 000 tons – svarende til den årlige udledning fra 93 500 personbiler.

Bliv CO₂-neutral med os og bidrag til en bedre fremtid!

B100 Biodiesel RME
HVO Renewable Diesel
forskelle i brændstoftyper
Bæredygtighed

Bæredygtighed og FNs verdensmål

Mål kan være med til at skabe rammerne for forandring

Bæredygtighed og FNs verdensmål

Mål kan være med til at skabe rammerne for forandring

Ved Biofuel Express arbejdes der kontinuerligt på at optimere og forbedre, ikke kun i forhold til vores ISCC-certificerede produkter, men også internt i virksomheden. For at fastholde et fælles mål, er der udvalgt flere af FNs verdensmål, der fungerer som ekstra fokuspunkter i organisationen.

Det er ikke nok at prædike om klimaændring og sælge grønnere produkter, hvis ikke man selv går forrest som et godt eksempel. Derfor er det essentielt for Biofuel Express og alle dets medarbejdere, at der bliver gjort en indsats blandt andet ved at vælge bæredygtige løsninger, f.eks. når det kommer til alt fra det interiør, der er på kontorerne, til det merchandise, der uddeles til kunder og på messer. Der er her valgt ud fra høj kvalitet og genbrugsmaterialer.

Bæredygtige produkter og processer

Internt i organisationen er der opsat bæredygtighedspolitikker, der bl.a. omfatter miljøhåndtering og CSR. Biofuel Express forpligter sig gennem ISO-certificeringen at minimere dets miljøpåvirkning gennem strategiske aktiviteter, der indebærer konkrete mål, opfølgning og evaluering. Derfor arbejdes der løbende på forbedringer af virksomhedens opsatte kvalitets- og miljømål. Det er hertil ikke kun miljøpåvirkningen i forhold til reduceret CO2-udledning, der tages højde for, men også at kunne reducere virksomhedens affaldsmængder, kørte kilometer per leveret kubikmeter, undgå miljøulykker m.m.

Læs mere om certificering
klima og miljømål

I særdeleshed er det vigtigt, at virksomheden kan stå inde for de produkter, der sælges, og de råvarer der bliver anvendt. Derfor er palmeolie udfaset i HVO-produktionen. Affald og rester kommer til at fylde mere og mere, i takt med bedre udnyttelse af ressourcerne. Forskning i nye teknologier, drivhusgasser og partikler giver forbedrede og optimerede løsninger. Det er til gavn for både miljø og klima.

Stop sult

I den henseende kan biogas fremhæves, da det med sin cirkulære genanvendelsesproces er med til at skabe næring til afgrøderne på marken, have positiv indflydelse på landbrugsøkonomien i form af anlæg og jobs samt bidrage til flere miljømæssige og klimatiske fordele. På den måde er biogasanlæggene med til at sikre bæredygtig gødskning til landbrugsarealerne og reducere landbrugets samlede klimaaftryk.

Bæredygtig energi

Biofuel Express støtter også vedvarende energikilder uden for organisationen. Foruden fokusset på egne produkters udbredelse, er der også investeret i blandt andet Bluetown, der arbejder på at øge levestandarden ved at udbrede internettet via soldrevne WIFI-stationer i den 3. verden.

Klimatindsats

Biofuel Express har stillet krav til transportørerne, da vi ved, hvor vigtigt det er, at vi ikke kun har vores på det rene, men at vi ved sætte stille krav kan have positiv indflydelse på andre og hele vores forsyningskæde. Vores transportleverandører kører derfor primært på vores egen fossilfri diesel, hvilket sænker CO2-udslippet med op til 90% i forhold til alm. fossil diesel.

Kræv en ændring – for ingen kan gøre det alene

Ansvarligt forbrug og produktion

På Biofuel Express-stationerne er vi meget bevidste om at optimere og tage grønne valg, hvor det er muligt. Helt konkret støtter virksomheden i Sverige biodiversiteten i lokalområderne gennem beplantning, og på tankanlæggene anvendes den seneste teknologi indenfor LED belysning, som består af avancerede, sensorstyrede lyssystemer, der sparrer på energien, når aktiviteten er lav. Det handler ikke kun om at reducere omkostninger, men også om at reducere energiforbruget til gavn for klimaet.  Dertil vægter vi især højkvalitetsløsninger på vores stationer samt vedligehold, så udskiftningen af materiel bliver mindre.