klimamål

Sveriges plan att bli klimatneutralt senast 2045, när man vill vara både hållbara och konkurrenskraftiga, då har olje- och biobränsleindustrin mycket att bidra med.

Biobränslen är precis den nödvändiga förutsättningen för att uppnå klimatmålen 2030 (70 % av CO2-minskningen inom transportsektorn) och 2045 (klimatneutrala), medan man samtidigt behåller eller ökar rörligheten, välfärden och konkurrenskraften.

Biobränslen är en viktig del av lösningen att uppnå målen, eftersom det är en lösning som redan finns och som kan implementeras här och nu.

Elektricitet kommer inte att kunna fungera som den enda lösningen

Den befintliga bilparken i Sverige idag består av cirka 99 % bilar med förbränningsmotorer.

Ökande försäljning (personbilar) av hybrider, plug-in-hybrider och elbilar bidrar till att målet på 70 procent håller på att nås, men även om 80 procent av nybilsförsäljningen 2030 skulle vara hybrider eller elbilar, är fortfarande minst 75 procent av bilparken beroende av förbränningsmotor.

Med en genomsnittlig livslängd på > 15 år, kommer förbränningsmotorer som säljs 2030 fortfarande rulla på svenska vägar 2045. *

När det gäller personbilar och mindre vans, kommer med största säkerhet en stor del av övergången till gröna fordon att vara elbilar, men för tunga fordon, entreprenadmaskiner, flygplan och båtar förblir förbränningsmotorn en dominerande del av framtidens rörlighet.

När det gäller en lösning med el, måste ett elnät utvecklas som kan möta det ökade antalet elbilar och garantera att den gröna elen har ökat i samma omfattning, vilket är en stor förändring som kommer att kräva både tid och pengar. Medan elnätet gradvis byggs ut, är det relevant att se åt annat håll, för att undvika att bli tvungen att förstöra befintliga fordon med förbränningsmotorer som tillverkas nu och under tio år framåt.

Biobränsle – lösningen som fungerar här och nu

I det här sammanhanget kommer biobränslen att vara en av de enda lösningar som kan implementeras i stor skala 2030. Utgångspunkten måste vara att uppnå ett CO2-neutralt transportsystem på det mest kostnadseffektiva sättet, d.v.s. den lägsta kostnaden per ton av minskad CO2. Detta innebär att en ensidig strategi med bara elbilar riskerar att bli dyr och utan större klimatfördelar.

Flera studier har visat att biobränslen, jämfört med el, är ett mycket kostnadseffektivt sätt att minska CO2-utsläppen, speciellt eftersom Sverige redan har en befintlig infrastruktur och fordon som kan använda biobränslen.

Det finns många socio-ekonomiska fördelar och klimatfördelar med att använda biobränslen för att nå klimatmålen och en enighet måste därför skapas i samhället så att villkor skapas så att olika tekniker som el, biogas och biobränsle likställs och ges förutsättningar där de ger det största värdet.

Tidsaspekten är också viktig eftersom olika tekniker förväntas ge klimatfördelar vid olika tidpunkter. Biobränslen är användbara här och nu och med de rätta förutsättningarna, förväntas ytterligare tekniska framsteg möjliggöra ännu bättre lösningar.

Osäkerhet begränsar biobränslenas utveckling och potential

Den svenska politiken när det gäller biobränslen har till stor del saknat ett långtidsperspektiv och saknade eller ändrade politiska beslut har gjort det svårt för en hållbar ändring. Miljardinvesteringar med långa leveranstider kan inte göras i ett osäkert politiskt klimat för biobränslen. Frågan är om det kommer att finnas råmaterial till anläggningen som är planerad att byggas, eller om fordonen som är tänkta att använda produkten kommer att finnas inom de kommande tio åren.

Detta skapar ett fullständigt omöjligt investeringsklimat, eftersom det finns mycket lite tid att politiskt bestämma sig om biobränslen ska tillåtas vara en del av den framtida klimatlösningen inom transportsektorn eller inte.

Hela den politiska agendan måste helt enkelt bli mer klimat- än teknikstyrd och inte diskriminera biobränslen och därigenom förkasta dem som en del av lösningen, utan hellre ge bonusar till bilar som drivs med biobränslen.

Ursprungskälla: SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

*(20 % av nybilsförsäljningen+delen hybridbilar, som uppskattas till cirka 30 % av de 80 % av elbilar, d.v.s. sammanlagt cirka 44 % av nya personbilar)