Att fokusera på klimatet som en del av företagsstrategin måste inte nödvändigtvis bli kostsamt. Företagsledningar som förmår att tänka framåt och vara innovativa i sitt sätt att hantera klimatförändringar är bättre rustade för den gröna framtid som väntar oss.

Det finns mycket att vinna för de företagsledningar som är redo för förändringar, och som redan tagit en aktiv ställning i hur de krav som allt oftare kommer från EU och regeringen ska mötas.

För många företag kan det bli kostsamt om man inte tänkt framåt i planeringen av strategiska klimatmål. När man redan kommit på efterkälken, blir det mycket svårare att anpassa företaget och att uppnå klimatmålen. Regeringens mål för påtaglig minskning av CO2-utsläpp riktar sig i första hand till företagen och industrin. Högre krav på begränsningar av utsläppen kommer utan tvekan att ställas för att rädda klimatet i tid.

Den privata sektorn kommer att bidra allt mer i engagemanget för klimatet

Den offentliga sektorn har bidragit stort till den gröna omställningen under de senaste åren, men med fortsatt stora CO2-utsläpp globalt kommer det troligen att ställas ytterligare krav på industrin och transportsektorn att minska CO2-avtrycket under kommande år.

Hur privata företag kan möta kommande klimatkrav och samtidigt undvika en större ekonomisk förlust är svårt att säga, men en del av lösningen är nog att tänka långsiktigt och sprida de ekonomiska investeringarna över flera år och på så sätt gradvis reducera CO2-utsläppen med en strategisk och väl genomtänkt planering.

Dokumentation och information är avgörande för att klimatmålen ska uppnås

För att underlätta för företagsledningar att sätta upp årliga och mer långsiktiga klimatmål är det väldigt viktigt att ha tillgång till välgrundade fakta som skapar transparens och ger en översikt över förbrukning och CO2-reduktion. Med detta i åtanke har Biofuel Express utvecklat kundportalen ”Biofuel Express Insight” som är ett kundverktyg som ger dem möjlighet att:

  • följa sina CO2-reduktioner,
  • se bränsleförbrukningen i realtid,
  • få en exakt översikt över vilket råmaterial som finns i det använda bränslet,
  • ladda ner klimatrapporter.

Detta gör det enklare för företag att sätta ambitiösa klimatmål som tar hänsyn till CO2-reduktioner, ekonomi, körning och hållbara råmaterial, vilket samtidigt gör det enkelt att skapa transparens för relevanta intressenter.

Konkreta mål kräver konkreta aktiviteter och produkter

Det kan vara svårt för en företagsledning att veta var man ska börja för att företagets klimatmål ska uppnås. Det kan bli dyrt att till exempel ställa om hela transportflottan till eldrift från den ena dagen till den andra, och som företagare har du ingen garanti för att det verkligen är grön elektricitet som används. Det kan därför vara klokt att arbeta annorlunda och mer realistiskt med klimatstrategin, så att du får en gradvis hållbarare transportflotta från och med i dag.

I stället för att gå över till elbilar eller eldrivna lastbilar innan tekniken är fullutvecklad, eller innan nuvarande fordon med förbränningsmotor har tjänat ut, kan en övergång till biodiesel bli en bra lösning att tillämpa beroende på företagets behov, ambitioner och ekonomi.

I synnerhet Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är ett bra alternativ som hållbar och fossilfri diesel. Inga modifieringar av de existerande fordonen eller nyinvesteringar behövs. Dessutom minskar CO2-utsläppen signifikant, och HVO100 kan problemfritt blandas med vanlig diesel. Detta innebär att företaget kan kontrollera sina kostnader och en successiv utfasning av fossilt bränsle. I förlängningen, när fordonen är utslitna, kan det vara lämpligt att överväga att till exempel investera i biogas eller elektricitet. På så sätt kan företaget integrera en smart klimatstrategi som gradvis reducerar CO2-utsläppen på ett förnuftigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.